Regulamin Sklepu Internetowego

malgorzataakkus.pl

 § 1 Postanowienia wstępne

Poniższy regulamin dotyczy sklepu internetowego pod adresem: https://akademiajedzeniaintuicyjnego.pl/sklep/ prowadzonego przez M.A. Psychodietetyk, ul. Cicha 16, 35-326 Rzeszów, NIP: 6852207781, REGON: 387677895.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych i przedsiębiorców zwanych w dalszej części Konsumentem. Zawiera zasady dotyczące zawierania umów, świadczenia usług, rozwiązywania umów i reklamacji

 § 2 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego:

Konsument: Przedsiębiorca lub osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę zakupu usługi lub produktu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,,

Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawa lub ułomna osoba prawna

Usługa: Konsultacja online, fizyczna lub doradztwo

Produkt: produkt elektroniczny: ebook, kurs internetowy, nagranie głosu i/lub obrazu.

Sprzedający: M.A. Psychodietetyk, ul. Cicha 16, 35-326 Rzeszów, NIP: 6852207781, REGON: 387677895

Sklep: Sklep internetowy pod adresem https://akademiajedzeniaintuicyjnego.pl/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę.

Zamówienie: Oświadczenie woli konsumenta o chęci zakupu i prowadzące do zawarcia umowy zakupu

Umowa zakupu: Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem przez internet za pośrednictwem Sklepu Internetowego po akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

Operator płatności: System płatności PayPal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz system płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Formularz rejestracji: element oprogramowania służący do założenia Konta

Formularz zamówienia: element oprogramowania służący do złożenia zamówienia

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego https://akademiajedzeniaintuicyjnego.pl/regulamin-zakupow/

Konto: indywidualny panel w Sklepie Internetowym udostępniony dla Konsumenta przez Sprzedawcę, po zaakceptowaniu Regulaminu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 § 3 Postanowienia ogólne

Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na rzecz Kupującego drogą elektroniczną. Prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu opisane są w niniejszym regulaminie. Ceny w Sklepie są cenami brutto.

 § 4 Sprawy techniczne

By dokonać zakupu Produktu potrzebny jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu, konto email, przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne konieczne do skorzystania z Produktu opisane są w jego opisie.

 § 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnieni formularza, w którym należy podać swój adres email, imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Zakładanie Konta jest bezpłatne.
 4. Usunięcie Konta jest możliwe w każdym momencie, bez podania przyczyny, po wysłaniu przez Klienta stosownej prośby za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w punkcie Kontakt.

 § 6 Składanie Zamówienia

Kupujący dodaje do koszyka Produkt w wybranej ilości, następnie przechodzi do koszyka, wpisuje dane do faktury, akceptuje Regulamin Zakupów i przechodzi do płatności.

 § 7 Płatność

Płatność odbywa się drogą elektroniczną za pomocą szybkich płatności obsługiwanych przez Operatora płatności. Potwierdzenie Zakupu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu.

 § 8 Wykonanie umowy zamówienia

Produkt zostaje wysłany na podany w Zamówieniu email po zaksięgowaniu płatności. W przypadku konsultacji i kursu opis ich realizacji znajduje się w opisie produktu.

 § 9 Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@malgorzataakkus.pl

 § 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy kupna produktów drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument Zobowiązany jest poinformować o Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w punkcie Kontakt.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania wyraźnego oświadczenia woli o chęci rozwiązania Umowy.

 § 11 Reklamacje

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Produktu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@malgorzataakkus.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu i Produktu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 § 12 Dane i pliki cookies

Regulamin danych i plików Cookies dostępny poda adresem https://akademiajedzeniaintuicyjnego.pl/polityka-prywatnosci/

 § 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 § 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ofert, wprowadzania i odwoływania promocji, zmian cen Produktów bez uszczerbku dla praw nabytych wcześniej przez Kupującego.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmian treści Regulaminu, przy czym względem praw nabytych przez Kupującego obowiązują zasady z dnia dokonania Zakupu. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie Zakupów drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący ma prawo żądać usunięcia Konta.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 23.01.2021r.